Proiect POIM

“Managementul conservativ al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia”

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invită, să vizitați: 
www.fonduri-ue.ro

Managementul conservativ al siturilor de importanţă comunitară “Insulele stepice Şura Mică - Slimnic”, “Movilele de la Păucea” şi “Mlaca Tătarilor”

Proiect Norvegia "Parteneriatul pentru un mediu curat, reducerea deşeurilor şi dezvoltare durabilă în Regiunea 7 Centru"

Site Proiect Norvegia: http://www.gestiunedeseuri.ro


Programul Life

Programe

Vezi programul Life


Proiect BioREGIO Carpathians

Proiectul BioREGIO Carpathians urmăreşte să îmbunătăţească managementul ecologic integrat al ariilor protejate şi resurselor naturale din munţii Carpaţi. Dezvoltarea durabilă regională şi conectivitatea ecologică vor contribui la depăşirea barierelor juridice şi ecologice ţinând cont, în acelaşi timp, de nevoile transfrontaliere şi transnaţionale. În cadrul actual de colaborare al Convenţiei Carpatice, BioREGIO îşi elaborează propriul Protocol pentru Biodiversitate şi alte reţele şi iniţiative transnaţionale relaţionate.

Partenerii şi instituţiile ştiinţifice locale care implementează proiectul şi-au unit eforturile pentru a demonstra îmbunătăţirea conectivităţii şi continuităţii celui mai mare lanţ muntos din Europa, care adăposteşte un patrimoniu natural unic şi acţionează ca o verigă majoră de legătură ecologică în Europa. BioREGIO Carpathians este un proiect European finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul pentru Sud Estul Europei.

Site-ul web al proiectului:  www.bioregio-carpathians.eu

Sudii realizate:

wp 3 - Realizare baza de date

act 3.2 - Lista rosie a speciilor si habitatelor din Carpati

Lista Rosie a speciilor si habitatelor din Carpatii Romanesti

Lista speciilor invazive din Carpatii Romanesti

Lista habitatelor din Carpatii Romanesti

Modalităţi de actualizare a Listei roşii de specii şi habitate şi a listei speciilor invazive din Carpaţii româneşti şi indentificarea posibilelor surse de finanţare


act 3.3 - Carpathian Joint Biodiversity Information System (CJBIS)

Recomandari pentru CPACHM si pentru stabilirea unui sistem de informatii comun privind biodiversitatea din Carpati (CJBIS)

wp 4 - Managementul integrat al resurselor naturale din Carpa?i ?i a zonelor protejate

act 4.2 - Dezvoltarea măsurilor comune de management integrat

*carnivore/erbivoare

Raport privind colectarea datelor existente referitoare la speciile de carnivore ?i erbivore din Carpa?ii României

Raport cu privire la identificarea aspectelor cheie pentru armonizarea politicilor sectoriale ?ia legisla?iei de management integrat

Raport pentru masuri comune de management integrat si standarde comune pentru managementul carnivorelor mari si ierbivorelor mari din Carpatii Romaniei

*zone umede

Raportul preliminar comun de management integrat măsoară zonelor umede

Draft documenta?ie cu măsuri comune de management integrat pentru gestionarea integrată a zonelor umede, pe Carpa?ii Române?ti

Raport final - Dezvoltarea măsurilor comune de management integrat a zonelor umede în Carpa?i.

wp5 - Continuitatea si conectivitatea

act. 5.2 - Elaborare recomandari

Raport cu privire la conectivitatea habitatelor si ariilor naturale protejate din Carpaţii Româneşti, selectarea zonelor fierbinţi din perspectiva conectivitătii si selectarea grupurilor de interes în relaţie cu acestea.

Raport cu privire la conectivitatea habitatelor si ariilor naturale protejate din Carpaţii Româneşti, organizarea vizitei în teren

* salvarea datelor se va face cu optiunea / Salveaza legatura ca.../

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The project BioREGIO Carpathians aims at enhancing the integrated management of protected areas and natural assets of the Carpathian mountains. Sustainable regional development will be promoted and ecological connectivity will overcome legal and ecological barriers while considering transboundary and transnational needs. BioREGIO is building on the existing framework of the Carpathian Convention, its Biodiversity Protocol and other related transnational networks and initiatives.

National and local partners and scientific institutions have joined forces to contribute to the improvement of connectivity and continuity of the largest mountain range of Europe, harbouring an unique natural heritage and act as a major ecological link within Europe. BioREGIO Carpathians is an EU project which is co - funded by the ERDF within the South East Europe Transnational Cooperation Programme.

Project website:  www.bioregio-carpathians.eu

Studies produced:

wp 3 - Database development

act 3.2 - Carpathian Red List of Species and of Habitats

The Romanian Carpathians Species and Habitats Red List

The Romanian Carpathians Invasive Species List

The Romanian Carpathians Habitats List

Ways to update the Red List of species and habitats and the list of invasive species from the Romanian Carpathians and potential funding sources

act 3.3 - Carpathian Joint Biodiversity Information System (CJBIS)

Recommendations for CPACHM and for the establishment of a common  information system regarding Carpathian biodiversity (CJBIS)

wp 4 - Integrated management of Carpathian natural assets and protected areas

act 4.2 - Common integrated management measures elaboration and follow up

*carnivores/herbivores

Report on information collected for carnivores and herbivores species in the Romanian Carpathians

Report on the identification of key issues for harmonization of sectoral policies and legislation for integrated management

Report for Common Integrated Management Measures and Commons Standards for the management of Large Carnivores and Herbivores in the Romanian Carpathians

*wetland

Preliminary report common integrated management measures wetland

Draft development of common integrated management measures for Romanian Carpathian wetlands

Final Report - Development of common integrated management measures for key natural assets in the Carpatians - wetlands

wp5 - Continuity and connectivity

act. 5.2 - Recomandation elaboration

Report on the connectivity of habitats and protected areas in the Romanian Carpathians, the selection of hot spots in terms of connectivity and selection of stakeholders in relation to them.

Report on the connectivity of habitats and areas protected in Romanian Carpathians, visit to site area

Report on the development of recommendations on habitat connectivity and integration areas

* data will be saved with the option / Save Target As ... /


E.E.A.EUROPA.EU

Proiect LIFE+ "Conservarea acvilei ţipătoare mici în Romania"

 

 

 Website proiect

 

                                       Proiect LIFE08 NAT/RO/000501

                        „Conservarea acvilei ţipătoare mici în România”

 

Scurtă descriere a proiectului

Agenţia Regională de Protecţia Mediului Sibiu alături de partenerii Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus” şi Societatea Ornitologică Română, au demarat în ianuarie 2010 proiectul „Conservarea acvilei ţipătoare mici în România” finanţat prin componenta Natură şi Biodiversitate a programului LIFE+ al Comisiei Europene. Proiectul se va derula pe parcursul a patru ani, în perioada 2010-2013.

Proiectul are ca principal obiectiv crearea condiţiilor optime pentru asigurarea stării favorabile de conservare pentru un procent semnificativ (22%) din populaţia de acvila ţipătoare mică la nivelul Uniunii Europene. Semnificaţia proiectului creşte dat fiind faptul că România a fost avertizată de către Comisia Europeană cu aplicarea unor sancţiuni extrem de costisitoare, pentru nerespectarea angajamentelor în domeniul protecţiei păsărilor

Acvila ţipătoare mică este o pasăre răpitoare a cărei zonă de cuibărire este restrânsă în principal în partea centrală, estică şi de sud-est a Europei. Specia este considerată a fi “în declin” pe suprafaţa întregii arii de răspândire, fiind estimată la 20.000 de perechi la nivel global. România oferă speciei una dintre cele mai importante zone de cuibărit. Ca rezultat al celor mai recente studii, populaţia de acvilă ţipătoare mică din România este estimată între 2000 - 2300 de perechi, reprezentând aproximativ 22% din populaţia speciei la nivelul Uniunii Europene şi 10% din întreaga populaţie la nivel global.

Cele mai multe perechi cuibăritoare de acvilă ţipătoare mică se găsesc în Transilvania (Regiunea 7 Centru), în vestul României şi pe pantele estice ale Carpaţilor. O populaţie mică există, de asemenea, în estul, sud-estul şi sudul României.

Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică cuprinse în proiect

Proiectul „Conservarea acvilei ţipătoare mici în România” se va desfăşura în 12 situri Natura 2000:

1. ROSPA0028 - Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului

2. ROSPA0099 - Podişul Hârtibaciului

3. ROSPA0098 - Piemontul Făgăraşului

4. ROSPA0027 - Dealurile Homoroadelor

5. ROSPA0029 - Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei

6. ROSPA0033 - Depresiunea si Munţii Giurgeului

7. ROSPA0034 - Depresiunea si Munţii Ciucului

8. ROSPA0069 - Lunca Mureşului Inferior

9. ROSPA0082 - Munţii Bodoc – Baraolt

10. ROSPA0091-  Pădurea Babadag

11. ROSPA0080 - Munţii Almajului – Locvei

12. ROSPA0107 - Vânători Neamţ

                                Harta SPA-urilor incluse in proiect

  

Activităţile proiectului

  

Principalele activităţi în cadrul proiectului „Conservarea acvilei ţipătoare mici în România” vor consta în:

   - muncă de teren pentru culegerea datelor despre specie,

- organizarea de întâlniri de informare şi discuţii cu factorii interesaţi din zonele de acţiune ale proiectului,

- stabilizarea cuiburilor afectate şi aşezarea de platforme pentru cuiburi în zone sigure,

- realizarea unor lucrări demonstrative pentru un management al păşunilor adecvat speciei,

- pregătirea măsurilor speciale de conservare în baza cărora vor fi aplicate plăţi compensatorii,

izolarea liniilor de înaltă tensiune în zonele cheie pentru evitarea electrocutării păsărilor,

activităţi de educaţie în şcoli, etc.     

                                      Podisul Hartibaciului

 

Rezultatele proiectului:

 

Dintre rezultatele planificate ale proiectului amintim:

 

 • Stabilizarea numărului de perechi cuibăritoare de acvilă ţipătoare mică la 2000 de perechi şi chiar creşterea numărului lor
 • Realizarea Ghidului de Management al Habitatului specific Acvilei Ţipătoare Mici
 • Planul Naţional de Acţiune pentru specie
 • Completarea Planului Internaţional de Acţiune al speciei în funcţie de rezultatele proiectului
 • Stabilizarea a cel puţin 100 de cuiburi şi amenajarea a minim 100 de platforme de cuibărit noi
 • 45.000 de proprietari de teren conştientizaţi cu privire la activităţile de management al păşunilor adecvat speciei
 • Minim 75 de cuiburi protejate prin amenajarea unor zone tampon in zonele de pădure
 • Minim 20 de cuiburi protejate prin amenajarea unor bariere de limitare a accesului în zone cheie ale proiectului
 • Minim 10 cuiburi protejate prin devierea traseelor turistice
 • Reducerea cu 50% a persecuţiilor cauzate de vânători şi asociaţii de fonduri de vânătoare în cele 12 situri principale ale proiectului
 • 1500 de stâlpi de înaltă tensiune izolaţi astfel încât să fie evitat electrocutarea păsărilor
 • Realizarea unui scurt film documentar despre specie
 • 200 de materiale de presă (ziare, radio, TV) realizate pentru conştientizarea publicului
 • 54 de panouri informative ridicate în ariile speciale de protecţie avifaunistică
 • Producerea şi distribuţia a 5000 de postere, 7500 de broşuri şi 500 de DVD-uri multimedia despre acvila ţipătoare mică şi conservarea ei.
 • 1200 de elevi informati

Prezentarea partenerilor de proiect

ARPM Sibiu (www.arpmsb.ro)                                                        

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu este autoritate publică de mediu, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, finanţată de la bugetul de stat.  ARPM Sibiu are experienţă în derularea proiectelor cu finanţare europeană: a implementat timp de 4 ani proiectul de Twinning RO2004/IB/EN-02 „Implementarea şi controlul legislaţiei europene de mediu, cu accent pe protecţia naturii” - faza I şi II. Personalul specializat din cadrul compartimentului Protecţia Naturii a fost implicat de la început în procesul de desemnare a ariilor speciale de conservare pentru păsări din Regiunea Centru, mai ales cele vizate de proiect.

Responsabilităţile ARPM Sibiu constau în îmbunătăţirea şi sprijinirea managementului ariilor protejate şi contribuţia la elaborarea măsurilor de conservare pentru specii şi habitate.

 

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii                 

„Grupul Milvus”(http//:milvus.ro)

Asociaţia Grupul ,,Milvus" este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, dedicată protecţiei păsărilor şi naturii, activă în domeniul conservării, educaţiei, cercetării şi consultanţei, cu scopul de a crea în România condiţii mai bune pentru păsări, viaţă sălbatică şi oameni.

Milvus a fost înfiinţată în 1991 ca filială a Societăţii Ornitologice Române (BirdLife România) şi a devenit independentă în 2001, derulând numeroase proiecte naţionale şi internaţionale. Membrii organizaţiei sunt biologi, studenţi şi doctoranzi în biologie şi ecologie. Majoritatea activităţilor noastre sunt organizate pe grupuri de lucru (conservarea răpitoarelor, conservare păsărilor de apă, conservarea berzei albe, conservarea mamiferelor, nevertebrate, monitorizare şi cercetare, Natura2000 & habitate, educaţie de mediu, etc).

Grupul Milvus gestionează multe programe dedicate cercetării şi conservării păsărilor de pradă, atât în Transilvania cât şi în Dobrogea şi Câmpia de Vest.

De asemenea, organizaţia este intens implicată în desemnarea siturilor Natura 2000 în România. Specialiştii organizaţiei au contribuit şi la desemnarea ariilor speciale de conservare avifaunistică, împreună cu Societatea Ornitologică Română.

Acvila ţipătoare mică este una dintre speciile ţintă ale grupului de lucru pentru Conservarea răpitoarelor constituit de Grupul Milvus. În perioada 2005-2007, Grupul Milvus a realizat un amplu recensământ al populaţiei de Aquila pomarina.

 

Societatea Ornitologică Română - SOR(www.sor.ro)

Societatea Ornitologică Română a fost înfiinţată în anul 1990 şi este o organizaţie neguvernamentală, partener Bird Life International. În România, SOR este cea mai mare organizaţie non-profit în domeniul conservării vieţii sălbatice, studiului păsărilor şi habitatelor lor. Organizaţia urmăreşte totodată conştientizarea publicului în domeniul dezvoltării durabile, protecţiei biodiversităţii şi a păsărilor.

Din 2003, SOR sprijină Guvernul României pentru implementarea reţelei Natura 2000 în România.

Activităţi: SOR gestionează Programul Zone Importante pentru Păsări (IBAs), studiul şi protecţia speciilor de păsări rare şi periclitate, studiul migraţiilor păsărilor, monitorizarea anumitor specii de păsări, realizarea planurilor de acţiune pentru protecţia speciilor.  

Structura:SOR are sediul central la Cluj-Napoca şi două birouri regionale la Bucureşti şi Tulcea. Acoperirea naţională este asigurată de 19 filiale şi două grupuri şcolare.

 

Datele de contact ale echipei de proiect

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu

 

 1. Camelia Proca, Manager proiect

Mobil: 0735.514.579

E-mail: blaga.life@arpm7c.ro

Tel/fax: 0269.243.050

 

 1. Alexandru Nicoară, Administrator proiect

Mobil: 0735.514.581

E-mail: nicoara.life@arpm7c.ro

Tel/fax: 0269.243.050

 

 1. Mihai Proca, Ofiţer comunicare

Mobil: 0735.514.580

E-mail: proca.life@arpm7c.ro

Tel/fax: 0269.243.050

 

 1. Tibor Sos, Ofiter proiect 1

Mobil: 0735.514.584

E-mail: sos.life@arpm7c.ro

Tel/fax: 0269.243.050

 

 1. Mihai Cîmpean, Ofiţer proiect 2

Mobil: 0735.514.583

E-mail: campean.life@arpm7c.ro

Tel/fax: 0269.243.050

 

 1. Simona Strîmbu, Contabil

Mobil: 0735.514.582

E-mail: strimbu.life@arpm7c.ro

Tel/fax: 0269.243.050

  

Grupul MILVUS

 

Coordonator proiect: Tamas Papp

Mobil: 0720.530.117

E-mail: tamas.papp@milvus.ro,

 

Ofiter proiect 1: Szilard Daroczi

Mobil: 0720.537.066

E-mail: szilard.daroczi@milvus.ro

 

Ofiţer proiect 2: Robert Zeitz

Mobil: 0728.303.868

E-mail: robert.zeitz@milvus.ro

 

Ofiţer proiect 3: Zsolt Hegyeli

Mobil: 0735.878.518

E-mail: zsolt.hegyeli@milvus.ro

 

Ofiter proiect 4: Istvan Komaroni

Mobil:

E-mail: istvan.komaromi@milvus.ro

  

Societatea Ornitologică Română

 

Coordonator proiect: Ciprian Fântână

Mobil: 0744.501.704

E-mail: ciprian.fantana@sor.ro

 

Ofiter proiect 1: Sebastian Bugariu

Mobil: 0744.340.887

E-mail: sebastian.bugariu@sor.ro

 

Ofiter proiect 2: Attila Matis

Mobil: 0742.282.120

E-mail: matis.attila@sor.ro


Proiect Twinning "Întărirea capacităţii instituţionale şi implementarea aquisului de mediu, focusat pe protecţia naturii "

Pagina in constructie