Emisii poluanti atmosferici -site ARPM

Legea 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator

Publicată în Monitorul Oficial 452 din 28 iunie 2011 (M. Of. 452/2011)

Prezenta lege are ca scop protejarea sănataţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţtii aerului înconjurator acolo unde aceasta corespunde obiectivelor şi îmbunatăţirea acesteia îin celelalte cazuri.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi se realizeaza prin Sistemul National de Evaluare si Gestionare Integrată a Calitaţii Aerului, denumit in continuare SNEGICA, care asigura cadrul organizatoric, instituţional şi legal de cooperare între autorităţile şi instituţiile publice, cu competenţe in domeniu, in scopul evaluarii si gestionarii calitatii aerului inconjurator, in mod unitar, pe intreg teritoriul Romaniei, precum si pentru informarea populatiei si a organismelor europene si internationale privind calitatea aerului inconjurator.

 SNEGICA cuprinde, ca parti integrante, urmatoarele doua sisteme:

   a) Sistemul National de Monitorizare a Calitatii Aerului, denumit in continuare SNMCA, care asigura cadrul organizatoric, institutional si legal pentru desfasurarea activitatilor de monitorizare a calitatii aerului inconjurator, in mod unitar, pe teritoriul Romaniei;

   b) Sistemul National de Inventariere a Emisiilor de Poluanti Atmosferici, denumit in continuare SNIEPA, care asigura cadrul organizatoric, institutional si legal pentru realizarea inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera, in mod unitar, pe intreg teritoriul tarii;   

            Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului organizate la nivel judetean verifica datele si realizeaza validarea primara a datelor necesare elaborarii inventarelor locale de emisii iar autoritatile publice teritoriale de inspectie si control in domeniul protectiei mediului (Comisariatul Judetean   al Garzii de Mediu) verifica transmiterea datelor de catre operatorii economici in vederea elaborarii inventarelor locale de emisii, la autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului;

            Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane juridice, nerespectarea urmatoarelor obligaţii:

a)      obligatia titularului de activitate de a furniza autoritatilor competente informatiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanti atmosferici;

   b) obligatia titularului de activitate de a informa autoritatile competente in cazul depasirii valorilor-limita de emisie, impuse prin actele de reglementare.

            La data intrarii in vigoare a legii se abroga:  OUG  nr. 243/2000 privind protectia atmosferei,  aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;    OMAPM nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania,   OMAPM  nr. 592/2002 ;HG nr. 543/2004 ;HG nr. 586/2004  ; HG 731/2004;HG nr. 738/2004;OMMGA nr. 448/2007.

ARPM Sibiu a demarat activitatea de colectare a datelor de intrare pentru inventarierea emisiilor la nivelul anului 2011. Îmbunătăţirea modului de colectare a datelor pentru inventarele se va face prin aplicarea  metodologiei prezentată în  Ghidul EMEP/EEA 2009   http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009 si conformarea cu codificările Nomenclatorului pentru Raportare (NFR) corelat cu structura Ghidului privind inventarele emisiilor de poluanţi atmosferici EMEP/EEA.


Generalitati EMAS

homepage

Sistemul Comunitar de Management de Mediu si Audit (EMAS) este un instrument de management care permite participarea voluntară a organizatiilor situate in interiorul sau exteriorul Comunitatii ale caror activitati au un impact asupra mediului.

Obiectivul EMAS, constă în promovarea îmbunătătirii continue a performantelor de mediu ale organizatiilor prin instituirea si punerea în aplicare de către acestea a unor sisteme de management de mediu, a evaluării sistematice, obiective si periodice a performantei acestor sisteme, a furnizării de informatii privind performanta de mediu, a dialogului deschis cu publicul si cu alte părti interesate, a implicării active a angajatilor în cadrul organizatiilor.Inregistrarea EMAS conduce la îmbunătătirea imaginii si sporirea credibilitătii în fata clientilor, partenerilor, investitorilor, comunitătii locale, publicului si a altor parti interesate,  precum si la crearea avantajului competitional pe piata europeană.

Eticheta ecologică europeană  este parte a politicii UE de încurajare a actiunii voluntare pentru mediu, care vine în sprijinul consumatorilor pentru identificarea produselor cu un impact minim asupra mediului, luând în considerare întregul ciclu de viată al produsului

Politica integrată a produsului încearcă să reducă la minimum poluarea analizând toate fazele "ciclului de viată al produsului” – începând cu extragerea materiei prime, continuând cu proiectarea, fabricarea, asamblarea, comercializarea, distribuirea, vânzarea, utilizarea si sfârsind cu eventuala eliminare ca deseu. Piata poate încuraja adoptarea unor produse si servicii mai ecologice.

Pentru stimularea utilizării schemelor, instrumentelor sau sistemelor voluntare, UE a pus în aplicare o serie de initiative cum ar fi „Acordarea Premiilor Europene pentru  Mediu”, eveniment prin care sunt recunoscute realizările firmelor europene care au proiectat produse inovatoare din punct de vedere al reducerii impactului asupra mediului sau care au implementat cu succes programe de management de mediu. 


homepage

Sistemul Comunitar de Management de Mediu si Audit (EMAS)este un instrument de management care permite participarea voluntară a organizatiilor situate in interiorul sau exteriorul Comunitatii ale caror activitati au un impact asupra mediului.

Obiectivul EMAS, constă în promovarea îmbunătătirii continue a performantelor de mediu ale organizatiilor prin instituirea si punerea în aplicare de către acestea a unor sisteme de management de mediu, a evaluării sistematice, obiective si periodice a performantei acestor sisteme, a furnizării de informatii privind performanta de mediu, a dialogului deschis cu publicul si cu alte părti interesate, a implicării active a angajatilor în cadrul organizatiilor.Inregistrarea EMAS conduce la îmbunătătirea imaginii si sporirea credibilitătii în fata clientilor, partenerilor, investitorilor, comunitătii locale, publicului si a altor parti interesate, precum si la crearea avantajului competitional pe piata europeană.

Eticheta ecologică europeanăeste parte a politicii UE de încurajare a actiunii voluntare pentru mediu, care vine în sprijinul consumatorilor pentru identificarea produselor cu un impact minim asupra mediului, luând în considerare întregul ciclu de viată al produsului

Politica integrată a produsului încearcă să reducă la minimum poluarea analizând toate fazele "ciclului de viată al produsului” – începând cu extragerea materiei prime, continuând cu proiectarea, fabricarea, asamblarea, comercializarea, distribuirea, vânzarea, utilizarea si sfârsind cu eventuala eliminare ca deseu. Piata poate încuraja adoptarea unor produse si servicii mai ecologice.

Pentru stimularea utilizării schemelor, instrumentelor sau sistemelor voluntare, UE a pus în aplicare o serie de initiative cum ar fi „Acordarea Premiilor Europene pentru Mediu”, eveniment prin care sunt recunoscute realizările firmelor europene care au proiectat produse inovatoare din punct de vedere al reducerii impactului asupra mediului sau care au implementat cu succes programe de management de mediu.